จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

หนังสือที่ระลึกมงคลอายุครบ 6รอบ

หนังสือที่ระลึกมงคลอายุครบ 6รอบ 45 พรรษา
พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น อาจารสมปนโน)

ด้วยบารมี
สมณศักดิ์
ควาศรัทธาแห่งบารมี
สิ่งที่ต้องเชื่อ
วัตถุมงคล
บูรพาจารย์ แห่งวัดหน้าต่างนอก
คณะผู้จัดพิมพ์หนังสือ


          กาลเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นเวลาอันสำคัญอย่างยิ่งของพระสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาที่ได้สะสมทานบารมี สะสมพระธรรม สะสมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุ
ณงามคงามดีมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นระยะเวลายิ่งยาวนานเท่าใด ก็ยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากเท่านั้น


          ดั่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏให้เห็น ณ.ปัจจุบันนี้ ที่ทุ่งวัดหน้าต่างนอก คือหลวงพ่อแม้น  อาจารสมปนโน ที่ท่านมีแต่ความเมตตา ความกรุณา และความห่วงใย เป็นที่พึ่ง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนทั่วไปและลูกศิษ รวมถึงตัวผู้เขียนเอง

          ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า ที่ผู้เขียนมีต่อหลวงพ่อแม้นนั้น เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของผู้เขียน ยิ่งทำให้ตัวผู้้เขียนเองมีความเคารพ ความศรัทธาในความเป็นอริยะสงฆ์ที่เปี่ยมล้นด้วยบารมีธรรม จวบจนมาถึงปัจจุบันนี้ ทำให้ผู้เขียนคิดเขียนหนังสือชีวประวัติหลวงพ่อแม้นและวัตถุมงคล ขึ้นมาเพื่อระลึกมงคลอายุครบ 6รอบ และเป็นพุทธบูชาถ่ายทอดคุณงามความดีต่างๆ ของหลวงพ่อแม้น อาจารสมปนโน ให้แผ่ไพศาลไปยังศิษยานุศิษย์และประชาชนทั้งหลาย มิมืเสื่อมคลาย

" ระลึกถึงพระอรอิยะสงฆ์เจ้าฉันใด จิตใจก็คลายทุกข์เศร้าฉันนั้น"

          สุดท้ายนี้ ผู้เขียนต้องขออภัยมาใน ณ.ที่นี้ด้วย ถ้ามีข้อบกพร่อง ประการใดในการเขียนหนังสือเล่มนี้ และขออวยพรทุกคน จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ ตลอดกาลนานเทอญ สาธุ

                                                                                                      อานุภาพ ขันวิชัย ผู้เขียน