จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี

ขอเรียนเชิญทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อร่วมสร้างรูบหล่อเหมือนหลวงพ่อจง พุทธสโร
หน้าตัก 227 นิ้ว องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ในวันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2557 ทอดถวาย ณ.วัดหน้าต่างนอก ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อผู้เป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคี วัดหน้าต่างนอก
ขอให้ท่านได้รับอานิสงฆ์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทุกคนๆ สาธุ

กฐินสามัคคีกองที่๑ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๒ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๓ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๔ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๕ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๖ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๗ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๘ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๙ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๑๐ คุณ ศักดิ์ คลอง4

กฐินสามัคคีกองที่๑๑ คุณ ขวัญ รังสิต
กฐินสามัคคีกองที่๑๒ คุณ ธัญลักษณ์ วงศ์วรานน
กฐินสามัคคีกองที่๑๓ คุณ นิพนธ์  สุวรรณ
กฐินสามัคคีกองที่๑๔ คุณ ไกรสร
กฐินสามัคคีกองที่๑๕ คุณ นิสาพร  จำปางาม
กฐินสามัคคีกองที่๑๖ คุณ จาระวุฒิ  จำปางาม
กฐินสามัคคีกองที่๑๗ คุณ อดิเรก  เสมามอญ
กฐินสามัคคีกองที่๑๘ คุณ อนุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๑๙ คุณ อนุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๒๐ คุณ อนุภาพ

กฐินสามัคคีกองที่๒๑ คุณ อนุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๒๒ คุณ อนุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๒๓ คุณ อนุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๒๔ คุณ อนุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๒๕ คุณ อนุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๒๖ คุณ อนุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๒๗ คุณ อนุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๒๘ คุณ สุภาพ  คุณภู่
กฐินสามัคคีกองที่๒๙ คุณ หยุด คลอง1
กฐินสามัคคีกองที่๓๐ คุณ คลอง1

กฐินสามัคคีกองที่๓๑ คุณ หยุด คลอง1
กฐินสามัคคีกองที่๓๒ คุณ หยุด คลอง1
กฐินสามัคคีกองที่๓๓ คุณ ชาติ
กฐินสามัคคีกองที่๓๔ คุณ ชาติ
กฐินสามัคคีกองที่๓๕ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๓๖ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๓๗ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๓๘ คุณ ศักดิ์ คลอง4
กฐินสามัคคีกองที่๓๙ คุณ สฤษดิ์  นิ่มนวล
กฐินสามัคคีกองที่๔๐ คุณ สมเกรียติ์  พลสุริยัน

กฐินสามัคคีกองที่๔๑ คุณ ยรรยงค์  (ปิง)
กฐินสามัคคีกองที่๔๒ คุณ ยรรยงค์  (ปิง)
กฐินสามัคคีกองที่๔๓ คุณ ยรรยงค์  (ปิง)
กฐินสามัคคีกองที่๔๔ คุณ  ภานุวัฒน์  ลี้ประเสริฐ (ยศ)
กฐินสามัคคีกองที่๔๕ คุณ นิติภูมิ  อินทร์นิ่ม
กฐินสามัคคีกองที่๔๖ คุณ นิติภูมิ  อินทร์นิ่ม
กฐินสามัคคีกองที่๔๗ คุณ ศรีรัตน์  วัสตะวรรณ
กฐินสามัคคีกองที่๔๘ คุณ เจริญ  บรรบุรุษ
กฐินสามัคคีกองที่๔๙ คุณ กรรณิกา
กฐินสามัคคีกองที่๕๐ คุณ สมบัติ  วีรไตรไกรสกุล

กฐินสามัคคีกองที่๕๑ คุณ ประวิตถ์  แสวงค์คำ
กฐินสามัคคีกองที่๕๒ คุณ มาวิน  รื่นชล
กฐินสามัคคีกองที่๕๓ คุณ พรเทพ (เอก)
กฐินสามัคคีกองที่๕๔ คุณ พรเทพ (เอก)
กฐินสามัคคีกองที่๕๕ คุณ สมเกียรติ์ (ทนาย)
กฐินสามัคคีกองที่๕๖ คุณ สมเกียรติ์ (ทนาย)
กฐินสามัคคีกองที่๕๗ คุณ สมเกียรติ์ (ทนาย)
กฐินสามัคคีกองที่๕๘ คุณ สมเกียรติ์ (ทนาย)
กฐินสามัคคีกองที่๕๙ คุณ สมเกียรติ์ (ทนาย)
กฐินสามัคคีกองที่๖๐ คุณ สมเกียรติ์ (ทนาย)

กฐินสามัคคีกองที่๖๑ ครอบครัว บ้านอารอด ปทุมธานี
กฐินสามัคคีกองที่๖๒ ครอบครัว บ้านอารอด ปทุมธานี
กฐินสามัคคีกองที่๖๓ ครอบครัว บ้านอารอด ปทุมธานี
กฐินสามัคคีกองที่๖๔ ครอบครัว บ้านอารอด ปทุมธานี
กฐินสามัคคีกองที่๖๕ คุณ วัชระ  สายต่างใจ
กฐินสามัคคีกองที่๖๖ พระอาจารย์ธีรภัทร
กฐินสามัคคีกองที่๖๗ คุณ วัชระ  คงเจริญ (โก้)
กฐินสามัคคีกองที่๖๘ คุณ วัชระ  คงเจริญ (โก้)
กฐินสามัคคีกองที่๖๙ คุณ
กฐินสามัคคีกองที่๗๐ คุณบำรุง


กฐินสามัคคีกองที่๗๑ คุณบำรุง
กฐินสามัคคีกองที่๗๒ คุณบำรุง
กฐินสามัคคีกองที่๗๓ คุณบำรุง
กฐินสามัคคีกองที่๗๔ คุณชาติ
กฐินสามัคคีกองที่๗๕ คุณชาติ
กฐินสามัคคีกองที่๗๖ คุณอานุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๗๗ คุณอานุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๗๘ คุณอานุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๗๙ คุณอานุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๘๐ คุณอานุภาพ

กฐินสามัคคีกองที่๘๑ คุณอานุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๘๒ คุณอานุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๘๓ คุณอานุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๘๔ คุณอานุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๘๕ คุณอานุภาพ
กฐินสามัคคีกองที่๘๖ คุณ ณัฐพงษ์  ทองคำ
กฐินสามัคคีกองที่๘๗ คุณ เกษมศิษฐ์  ศิริกุลบดี
กฐินสามัคคีกองที่๘๘ คุณ เกษมศิษฐ์  ศิริกุลบดี
กฐินสามัคคีกองที่๘๙ คุณ เกษมศิษฐ์  ศิริกุลบดี
กฐินสามัคคีกองที่๙๐ คุณ เกษมเจริญ  ศิริกุลบดี

กฐินสามัคคีกองที่๙๑ คุณ สุขสวัสดิ์  สุขเจริญ
กฐินสามัคคีกองที่๙๒ คุณ สุขสวัสดิ์  สุขเจริญ
กฐินสามัคคีกองที่๙๓ คุณ สุธา  ลื่นแสง
กฐินสามัคคีกองที่๙๔ คุณ สมาน  กระจายแจ่ม
กฐินสามัคคีกองที่๙๕ คุณ กำธร  ขันธนิกร
กฐินสามัคคีกองที่๙๖ คุณ สุวราสินี บริษัท เสริฟออโต้ 1988 จำกัด
กฐินสามัคคีกองที่๙๗ ครอบครัว นาง สงวน  เกตุแก้ว,ครอบครัวนางสมบูรณ์
กฐินสามัคคีกองที่๙๘ ครอบครัว คุณธีรพงษ์ จามรโชติ อุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
กฐินสามัคคีกองที่๙๙ พนักงานบริษัทไทยอุน(ประเทศไทย), พนักงานบริษัทไทยซัมมิท(นิสสัน), พนักงานบริษัทไทยฟู้ดส์(สาขาปราจีน)
กฐินสามัคคีกองที่๑๐๐ คุณ อุนิตร หมื่นมี